Reakcija

Reakcija: 3 S + 2 KClO3 -> 2 KCl + 3 SO2

Reaktanta: žveplo, kalijev klorat(V); oba sta v trdnem agregatnem stanju.

Produkt: kalijev klorid v trdnem agregatnem stanju, žveplov(IV) oksid v plinastem agregatnem stanju.

Kalijev klorat
shutterstock.com

Redoks reakcija: žveplo je reducent, ki se oksidira (oksidacijsko število se mu poveča), kalijev klorat(V) pa oksidant, ki se reducira (oksidacijsko število se mu zmanjša).

Eksotermna reakcija: energija se sprošča, slišimo pokanje, okolica pa se segreva, energija produktov je manjša kot energija reaktantov.

Razpad kloratnega(V) iona: na sliki vidimo kloratni(V) ion. Sestavljen je iz centralnega atoma klora, ki je s kovalentno vezjo povezan s tremi kisikovimi atomi. Klor ima tudi en nevezni elektronski par. Kisikovi atomi in nevezni elektronski par se med sabo močno odbijajo, zato lahko že ob manjšem pritisku ion razpade.